Tisztelt Termelők !

A 2023. évi Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

            A 2023-as területalapú támogatások ellenőrzési időszaka általában befejeződött. Az esetleges kérdéses területek esetében lehetséges még  ellenőrzés,  az Ügyfélkapura fogják kapni az érintettek az adategyeztetésre felszólító végzést megkapni. Ebben a végzésben személyesen fogják leírni a feltárt probléma okát, valamint a javítás lehetőségét. Az a kérésem, hogy legalább heti rendszerességgel figyeljék az Ügyfélkapujukat és a megadott e-mail címüket.. Kérem, figyelmesen olvassák el az ellenőrzésre felszólító levél tartalmát, mert a pontos feladat leírását az tartalmazza. Ebben az időszakban várhatóak a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek és a jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzések kiküldése is, melyre észrevételt lehet tenni 8, illetve 15 napon belül . Szükség esetén keressenek.

A 2023. évi Egységes kérelmek támogatási előlegeinek a kifizetése folyamatos, azonban az  ellenőrzéssel érintett gazdák esetében az előleg/ a teljes támogatási összeg kifizetése csúszhat. A teljes támogatási összeget 2024.június 30-ig kell az Államkincstárnak kifizetnie.

Az elektronikus gazdálkodási naplóba került elhelyezésre a nitrát adatszolgáltatási felület, melynek a határideje – ha nincs más adatszolgáltatási kötelezettség – 2024. március 31. Ez a szabályozás azokra az állattartókra vonatkozik , akinek a gazdaságában háztartási célt meghaladó állattartás folyik, azaz 5 Állategységnél több állatot tart. ( Szarvasmarha tartó gazdák, Baromfitartó gazdák …)

Az adatok rögzítésében korlátozottan tudok segítséget nyújtani, de a feltöltés időigényes volta miatt az a kérésem, ha valaki segítséget szeretne kérni, időben jelentkezzen. A permetezési napló feltöltéséhez szükséges az ügyfélkapus belépés ( felhasználó név és jelszó ) valamint a pontosan és hiánytalanul kitöltött papír alapú permetezési napló !

A 2024. évi Egységes Kérelem benyújtásával kapcsolatos előzetes információk .

A 2024-es Egységes Kérelem rendelet még nincs meg , ezért az ezzel kapcsolatos információkat az előzetes egyeztetésekre, valamint az előző évben alkalmazott rendeletek ismeretében osztanám meg.

A 2023-tól induló közös agrárpolitika (KAP) keretében a környezeti, klímavédelmi és biodiverzitás kérdései kerültek előtérbe. Az új , 2023-tól bevezetett rendszer célja a rendszer szempontjából értékes mezőgazdasági hasznosítású területeknél a mezőgazdasági területek talajállapotának, mikroklímájának, vízháztartásának javítása, illetve a kapcsolódó élőhelyek sokszínűségének növelése.

Az első pillérben az új rendszer lényege a következő:

A; Alapszintű jövedelemtámogatás, összege kb. 147 Euro/hektár , minden termesztett kultúrára igényelhető, kötelező eleme lesz a kondicionalitás . Ismert elemeket tartalmaz, melyben a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ ) és a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK). Ezek a következők :

1; HMKÁ 1 Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján: Az előírás esetében gazdaság szintű kötelezettség nincs, országos szinten kell megőrizni az állandó gyepterületeket a 2018-as referenciaarányhoz képest. Ez az arány legfeljebb 5% -kal csökkenhet

2; HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme

3; HMKÁ 3 – A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból

4; HMKÁ 4 – Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása: mért 5 méteres sávban

5; HMKÁ 5 – Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése,

6; HMKÁ 6 Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb időszak(ok)ban : Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után,

  • őszi kultúra vetésével vagy
  • a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével

7; HMKÁ 7 Szántóföldi vetésforgó : A vetésváltásra vonatkozó előírások hozzájárulnak a talajpotenciál megőrzéséhez, valamint a helyes növényi sorrend kialakításával csökkenthető a növényvédőszerek felhasználása. A vetésváltás tehát nemcsak növényvédelmi, növényegészségügyi szempontból fontos, hanem a talaj védelméhez fűződő jótékony hatás is nyomon követhető.

8; HMKÁ 8 – Nem termelő területek és tájképi elemek minimálisan előírt aránya szántóterületeken. Valamennyi mezőgazdasági terület tekintetében a tájképi elemek megőrzése : gazdaság szintjén a szántóterület legalább 4%-a nem termelési célú terület vagy tájképi elem legyen, beleértve a parlagon hagyott földterületeket is.

Ezzel a ténnyel kérem, hogy a vetésszerkezet összeállításánál számoljanak. Egyéb információk, tudnivalók tekintetében, annak ismeretében a következő számokban értesítéssel leszek

B; Új elemként jelenik meg az újraosztott támogatás, 10 hektárig kb. 80 Euro/hektár, 10 és 150 hektár között a 10 hektár feletti részre 40 Euro/hektár.

10 Hektár alatti gazdaságok esetében az alaptámogatásból, valamint az újraelosztási támogatásból származó összegek alapján , ha nem kívánnak gazdálkodási naplót vezetni, a támogatás összege az előző évekhez képest érdemben nem fog változni. 10 hektár feletti gazdaságméret esetén célszerű átgondolni az önkéntes elemek vállalását is

C;Új elemként jelenik meg az Agroökológiai program, mely a környezetvédelmi és biodiverzitás megőrzési elemeket tartalmazza. Ez önkéntes választáson alapul, de ha valaki vállalja a teljesítést, akkor a teljes gazdaságra kell ezeket vállalni . Összege kb.81 Euro/ hektár . Vállalás esetén művelési áganként 2 pontértékű vállalást kell teljesíteni, melyet az alábbi táblázatban vázolnék fel :

Választható gyakorlatok Pont
A) Szántó földhasználati kategória esetén választható gyakorlatok  
A1. Talajtakarás szántóterületeken 1
A2. Növénytermesztés diverzifikációja 1
A3. Ökológiai jelentőségű területek kijelölése 2
A4. Táblaméret korlátozás 1
A5. Méhekre veszélyes szerek használati tilalma szántón 1
A6. Karbamid műtrágya használat szántóföldi területen 1
A7. Mikrobiológiai készítmények alkalmazása szántóföldi területen 2
A8. Talaj/növény kondíciónáló szerek alkalmazása szántóföldi területen 1
A9. Forgatás nélküli talajművelés 2
B) Gyep földhasználati kategória esetén választható gyakorlatok
B1. Gyepek megőrzése 1
B2. Pásztorló vagy szakaszos legeltetés 2
B3. A gyepek legalább évi egyszeri kaszálása 1
B4. Kizárólag alternáló kasza használata 2
C) Ültetvény földhasználati kategória esetén választható gyakorlatok
C1. Mikroöntözési technológiák alkalmazása az ültetvényterület legalább 50 %-án 2
C2. Méhekre veszélyes szerek használati tilalma ültetvényekben 1
C3. Biológiai ágensek alkalmazása ültetvényekben 2
C4. Mikrobiológiai készítmények alkalmazása ültetvényekben 2
C5. Talaj/növény kondíciónáló szerek alkalmazása ültetvényekben 1
C6. 12% alatti lejtésű területeken az ültetvények talajtakarása mulcsozással, egyéves sorköztakaró növények termesztésével 1
C7. Ültetvények talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel 2
C8. Karbamid műtrágya használat ültetvényekben 1

 

További kötelezettség, hogy a gazdaság egészére nézve elektronikus gazdálkodási naplót kell vezetni, s a vállalt feltételeket be kell tartani

Megmarad a termeléshez kötött növény és állatalapú támogatások rendszere, de történtek benne változtatások. Egy fontos elem, hogy a termeléshez kötött növényalapú támogatások esetében a víz-keretirányelv egyes elemeinek végrehajtását illetően meg kell felelni az öntözési célú vízkivételre vonatkozó engedélyezési eljárások szabályainak (azaz vízjogi engedéllyel kell jelen állás szerint rendelkezni ). Ezzel kapcsolatosan egyenlőre nem történt elmozdulás, várjuk az Agrárminisztérium állásfoglalását.

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz kötődő fiatal gazdák támogatásának az összegét jelentősen meg fogják emelni, mintegy 157 Euro/hektárra. Új elemként jelenik meg, hogy szakmai végzettséggel kell rendelkezni, vagy legalább két éves mezőgazdasági gyakorlattal.

A második pillér továbbra is a beruházások és a fejlesztések támogatására fordítható elemeket fogja tartalmazni.

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás, és a mezőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának fejlesztésére fordítható támogatás is.

A térségünket szélerózió érzékeny területté minősítették, emiatt a támogatás igénylésének szempontjából több új feltétel is bevezetésre került. Egyik legfontosabb elem, hogy a nyári betakarítású növények betakarítás utáni tarlóállapotát meg kell őrizni a következő évi növénykultúra talaj előkészítési munkálatainak kezdéséig, a másik, hogy a főbb munkafolyamatokról gazdálkodási naplót kellett vezetni papír alapon . Az előzetes információk alapján a 2024-es évre is elég lesz a papír alapú naplóvezetés, de kérem, figyeljék az ezzel kapcsolatos információkat. A kérésem, hogy a főbb munkafolyamatokat kultúránként és parcellánként kezdjék vezetni egy füzetbe. A Gazdálkodási napló és a kitöltési útmutató az Agrárkamara honlapjáról letölthető .

Több blokk is Nitrátérzékeny területté és Natura 2000-es területté vált, ezt az  Egységes kérelem hibaüzenetei között lehet megtalálni. Az ilyen blokkban lévő gyepterületeken környezetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszereket kell alkalmazni, az első kaszálást július 1-ig el kellett végezni, s a tervezett kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé be kellett jelenteni.

            Az Agrárökológiai Programban részt vevő gazdáknak elektronikus gazdálkodási naplót kell vezetni, mely a NÉBIH felületéről elérhető. Többszörös módosítás után a NÉBIH tájékoztatása szerint minden érintett megnyithatja a naplót, s lehetőség nyílik a napra kész vezetésre.

Az elektronikus gazdálkodási naplóba integráltan kerül elhelyezésre az Elektronikus permetezési napló, melynek vezetése a 10 hektárnál nagyobb gazdasággal rendelkező termelők esetében a szántón végzett rovarölő szeres kezeléseket 24 órán belül kell rögzíteni, minden egyéb kezelést az évi rendszeres papír alapú naplóvezetést követően következő év január 31-ig kell feltölteni ugyanebbe a rendszerbe. Ez azt jelenti , hogy a 2024-ben végzett növényvédő szeres kezeléseket erre a felületre fel kell vezetni.

A 2024-es EK rendelet ismeretében tájékoztató előadást fogok tartani, melyről értesítéssel leszek.

2024-ben új pályázati források jelennek majd meg,( pl. Gazdaságátadási támogatás, Kisüzemfejlesztés stb. )melynek részletei még nem ismertek.

Az elérhető pályázati ütemterv alapján folyamatosan nyílnak meg az újabb pályázati kiírások, a sokak által kérdezett kertészeti beruházások támogatása, valamint a gazdaságátadási támogatás ezen információk alapján június – júliusban várható. Részletszabályok még nem ismertek.

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Gyuris Ferenc