Fenntartói közlemény a 2024/25-ös nevelési év óvodai beiratkozás rendjéről

 

 1. Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2024/25-ös nevelési évben

Kötelező beíratni azt a gyermeket

 

 • aki a harmadik életévét 2024. augusztus 31-ig betölti, illetve betöltötte

 

 1. Az óvodai beiratkozás időpontja:

 

 1. május 6-7-8. napja (kedd, szerda, csütörtök) 8:00-15:00 óra
  Helye: Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde 6793 Forráskút, Dózsa György utca 10.

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, ha van személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány)
 • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány és lakcímkártya)
 • Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

 1. aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 2. aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
 3. akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Ha a gyermek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, — a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban — értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az Nkt. 24. § (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tíz nap.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 1. A Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult.

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 1. Az alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvoda és elérhetősége: —
 2. A Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete: a település teljes közigazgatási területe, illetve szabad kapacitás terhére más település közigazgatási területe.
 • Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május 31. napja.
 • A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az intézményvezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az intézmény vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.