Utoljára frissítve:  2020. október 2.

Különös közzétételi lista

2020-2021. nevelési év

 

 

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

 

Az óvoda megnevezése Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde
 

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, elérhetősége:

 

6793 Forráskút, Dózsa György utca 10.

Tel: +3662287123, +36704895646

Intézményvezető: Fodorné Szántó Ágota

E-mail: ovoda@forraskut.hu

 

OM azonosító 202063

 

Óvodapedagógusok száma: 7

 

ebből Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 7 fő
ebből Szakvizsgázott 4 fő
ebből Vezető óvodapedagógus 1 fő
ebből Vezető helyettes 1 fő

 

Pedagógus minősítés szerint:

·         Mester pedagógus 1 fő

·         Ped.II. 4 fő

·         Gyakornok 2 fő

 

 

Dajkák száma: 3 fő

 

ebből dajka végzettséggel rendelkezik 3 fő

Pedagógiai asszisztensek száma: 1 fő 

Óvodai csoportok száma: 2020/2021

Katica csoport 18 fő
Pillangó csoport 23 fő
Napocska csoport 20 fő

Összesen: 61 gyermek, ebből 1 fő sajátos nevelési igényű (SNI), 1 fő beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzd.

Az óvodai nevelési év rendje:

A nevelési év: 2020.09.01-2021.08.31-ig tart.

 Az óvoda nyitva tartási rendje:

 

Napi nyitva tartás: hétfőtől- péntekig: 700- 1700-ig

Csoportösszevonás szabályai: rendkívüli esetben kerülhet sor összevonásra – iskolai szünetek vagy lecsökkent gyermeklétszám esetén. Az összevonás felső határa maximum 25 gyermek.

 

A gyermekek biztonsága érdekében az intézményben 900 órakor bezárjuk a bejárati ajtókat. Emellett kérjük, hogy az óvoda kapuján lévő biztosító zárat minden esetben szíveskedjenek használni.

 

Az előtérben elhelyezett Hirdetőtáblán tájékoztatjuk a szülőket azokról a hírekről, eseményekről, aktuális programokról, amelyek minden szülőt és gyermeket érintenek.

Intézményünk a 2020/2021. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:

Téli zárás: 2020. december 24. – 2021. január 3-ig

Nyári zárás: 2021. július hónapban

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:

 

A nevelési év során maximum 5 nevelés nélküli munkanapot tervezünk, melyeknek időpontját 7 nappal előtte közzé tesszük.

 

A 2020-2021-es nevelési évben az alábbi napokon:

 

2020. szeptember 25. (péntek), 2020. december 12.(szombat), 2020. december 28. (hétfő), 2020. december 29. (kedd), 2021. június 11. (péntek)

 

Az óvodai felvétel rendje:

 

Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik, melynek idejét, helyét, módját az erről szóló döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó hirdetményt tesz közzé a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek TAJ kártyája
 •  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a szülők egyetértő nyilatkozata gyermekük óvodai felvételével kapcsolatban,
 • nem magyar állampolgár esetén:

-tartózkodás jogcímét igazoló okirat – regisztrációs igazolás

-keresőtevékenység igazolása

A gyermek átvételérére – másik óvodából- a nevelési év során bármikor lehetőség van. A gyermek átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik.

A felvételről és átvételről, a csoportba való beosztásról az óvodavezető dönt. A csoportba való

beosztásnál figyelembe veszi a szülők és az óvodapedagógusok véleményét.

Az alapító okirat szerint a felvehető gyermekek száma: 75 fő

 

A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek, a gyermekek étkeztetésére és a kedvezményekre, támogatásokra való jogosultság az óvodában:

 

A szülő, gondviselő kötelessége, hogy a megjelölt napokon gyermeke étkezési térítési díját befizesse a Borostyán étteremben az élelmezésvezetői iroda pénztárában.

Hiányzás esetén ebédmegrendelés, illetve lemondás telefonon, személyesen az élelmezésvezetőnél vagy a Borostyán étterem dolgozóinál történik naponta 12 óráig. Lemondás a következő naptól érvényes és a befizetésnél írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén visszatérítésre nem jogosult a szülő. Napi étkezési térítési díj 381 Ft.

A térítésmentes étkezők számára is kötelező az étkezési napok bejelentése és a hiányzás esetén a lemondása.

 

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként biztosítjuk, annak a gyermeknek, aki:

 

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, melyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek;
 •  olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át;
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

 

Az óvodai nevelés – személyiség fejlesztés és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, valamint a rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban való részvétel a gyermekek számára ingyenes.

 

A korona-vírus járványveszély fennállása alatt alkalmazandó szabályokról

 

A tüdőgyulladást okozó új koronavírus (COVID-19) terjedését megelőzése érdekében az Emberi Erőforrás Minisztériuma, az Operatív Törzs, a Belügyminisztérium a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállította a 2020/2021. nevelési év lebonyolítására a köznevelési intézmények számára részletes intézkedési tervét – amely az intézményre és az intézményt használókra nézve kötelező érvényű.

Az intézkedési terv módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a törvényi változások valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása, és az intézményi tapasztalatok figyelembevételével kerülhet sor.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról, az intézményvezető köteles gondoskodni, az intézményvezető feladata a megvalósítást ellenőrizni.

 

Védő, óvó előírások járványügyi készültség idején:

 

 • Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. hőemelkedés, köhögés, orrfolyás, akut légzési nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna, továbbá az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött személlyel és járványügyi adatok alapján kockázatosnak ítélt sárga vagy piros jelzésű országban nem járt.
 • Amennyiben, a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíteni kell telefonon vagy emailben az óvodát, illetve a bölcsődét, vagy annak alkalmazottjait. A közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig a gyermek az intézményt nem látogatja.
 • A középső- és nagycsoportos (Pillangó és Napocska) gyermekek szülei a bejárati ajtóig kisérhetik gyermekeiket, szülőknek az intézménybe belépni tilos. Az intézmény dolgozói a gyermekeket a bejárati ajtónál átveszik, a gyermekek átöltözés és fertőtlenítő kézmosást követően mehetnek be a csoportszobákba.
 • A kiscsoportban (Katica) és a bölcsődei (Süni) csoportban a beszoktatás a szülői értekezleten megbeszéltek szerint történik, szeptember hónapban, azt követően ők is a bejárati ajtóig kisérhetik gyermeküket, ott átadják a dajka néniknek vagy óvodapedagógusoknak.
 • Otthoni játékokat a gyermekek nem hozhatnak be az intézménybe, kivétel 1 db ágynyugalmat segítő alvósállat, egyéb textil (párna, alvós rongy stb.)- melyet napközben a gyermek az óvodai jellel ellátott polcán tárolunk és csak alvás segítésére, a pihenés idején veszünk elő. Javasolt az eszköz óvodában való tartása egész héten, és csak hétvégére történő hazavitele. Hazavitel után kimosva, fertőtlenítve hozhatják be az intézménybe újra a gyermekek.
 • A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek számára részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. A nevelési tevékenységben fokozottan előtérbe kerül a gyermekek felkészítése a köhögési etikett elsajátítása, a papír zsebkendő használatának fokozottabb alkalmazása, kézmosási technikák elsajátítására. A gyermekek kézmosása a pedagógusok felügyelete alatt ellenőrzötten történik! A gyermekek ebéd utáni fogmosás lehetőségének biztosítását továbbra is biztosítjuk, felnőtt felügyelete mellett saját jellel ellátott eszközökkel, napi fertőtlenítés mellett használják a szájhigiénés eszközöket a gyermekek.

 

Pedagógusok és alkalmazottak feladatai:

 

 • Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges dolgozó vehet részt.
 • Amennyiben a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíti telefonon vagy e-mailben az intézményvezetőt vagy helyettesét, és a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig az intézményt nem látogatja.
 • Az intézmény helyiségeit szigorú ellenőrzés mellett megfelelő tisztítószerekkel előírás szerint takarítják. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban, a folyosókon és egyéb helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
 • A gyermekek jellel ellátott, egyéni használatra biztosított textil törölközőjét hetente többször mossuk, fertőtlenítjük
 • A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, egészségét ne veszélyeztesse.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos, rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint az egyéb helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
 • A játékokat, eszközöket az előírásoknak megfelelően fertőtlenítik.
 • A gyermekek a pedagógusokkal, valamint kisgyermeknevelőkkel lehetőség szerint, minél többet tartózkodnak szabad térben (udvaron).
 • A munkavállalók számára a kézfertőtlenítés, kézmosás lehetőségét biztosítjuk, és előírjuk a rendszeres, napi több alkalommal történő fertőtlenítő kézmosást. A felnőttek részére a szociális helyiségekben kizárólag papírtörlőt alkalmazunk.

 

 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt értesíteni kell, hogy feltétlenül keressék meg a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

KOMMUNIKÁCIÓ

 

A hiteles forrásokból való tájékozódás fontosságára felhívom az óvoda közösségének, az óvodafelhasználók, partnereink figyelmét. Az oktatással kapcsolatos eljárásrendeket, híreket a www. kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein van lehetőségük követni. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az Nemzeti Népegészségügyi Központ www.nnk.gov.hu honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

Gyermekük óvodai életével, az intézkedési terv esetleges változásával kapcsolatos információkról az intézmény, és a csoportok által kialakított online és közösségi média felületeken tájékozódhatnak.

 

 

Részletesebb tájékoztatásért, kattintson az alábbi linkre:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso/!DARI_Intezmenykereso/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=202063

 

Óvodánk három csoportos, hetvenöt férőhelyes alapfokú nevelési intézmény, mely a község centrumában helyezkedik el. Zöld övezettel, esztétikus fajátszótérrel, közlekedési pályával és az ehhez szükséges eszközökkel (roller, tricikli, kerékpár) növeli a gyermekek mozgásterét, mozgáslehetőségeit. Az óvoda berendezései –csoportszobák és az udvar- a gyermekek biztonságát, egészséges életmódjának kialakítását, fejlesztését szolgálják. Belső tárgyi feltételeink is maximálisan megfelelnek az előírásoknak, hiszen a csoportszobák barátságosak, esztétikusak, minden csoportban galériákkal növeltük a gyermekek játékterét.

Óvodánk tevékenység központú fejlesztő nevelési program alapján végzi munkáját. Nevelésünk célja: a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése, életkorilag a legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével. Fő célunk: a gyermekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése, személyiségének fejlesztése tevékenységek által. Ennek érdekében megfigyeléseket, tapasztalatszerzéseket szervezünk szűkebb és tágabb környezetükben. Gyakran veszünk részt a szülők segítségével családoknál a tavaszi veteményezésekben, az őszi szüretelésekben. Célunk: gyermekeink tanuljanak meg egymással együttműködni, jól kooperáló és kommunikáló nyugodt, derűs gyermekekké váljanak.

A nevelési célok és feladatok az egész óvodára nézve azonosak. A csoportok arculatát a gyermekek és az óvodapedagógusok személyisége alakítja, formálja sajátossá. Nevelésünk célját és feladatát a megfelelően kialakított heti- és napirend keretei között; a gyermekek életkorához és fejlettségéhez igazodó tevékenységek segítségével valósítjuk meg. Tevékenységek szervezése szabadon választott és kötelező formában történik: játék, mese, vers, festés, rajzolás, kézi munka, ének-zene, környezet megismerése és védelme. A környezet térbeni; formai, mennyiségi összefüggéseinek megismerése, munka jellegű tevékenységek.

 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde házirendje

Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde SZMSZ

Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde -Bölcsődei házirend

Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde -Bölcsődei Szakmai Program

Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Program