A teljes dokumentum ITT olvasható! Rövid_tájék_NFA-2018_CSMKH

 

A Pénzügyminisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2018-2019. évi központi keretéből idén 6 milliárd Ft támogatási keretösszeggel hirdette meg pályázatát, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások, vissza nem térítendő támogatása céljából.

 

A támogatás jogcíme: A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható. A pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján kívánja benyújtani a pályázatot.

 

A pályázók köre: gazdasági társaságok, egyes jogi személyek vállalatai, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei és kereskedelmi képviseletei, szövetkezetek, egyéni vállalkozások és cégek.

 

 

Pályázat legfontosabb feltételei:

 

Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó:

 • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,
 • beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel, továbbá legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
 • beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,
 • a beruházást legkésőbb 2018. december 31-ig befejezi,
 • legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet a beruházás szerinti telephelyen (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),
 • a beruházással létrehozott kapacitásokat, a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti.
 • a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja,
 • a létszámbővítés megvalósítását követően a beruházásban érintett telephelyén, illetve a régióban meglévő valamennyi telephelyének a pályázat benyújtását megelőző 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, továbbá a felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,
 • a beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja,
 • a támogatás odaítélése esetére – a beruházás befejezésének dátumától számított legalább 3 év + 60 napig, továbbá az azt követő záró-beszámoló elfogadásának napjáig tartó időtartamra – megfelelő fedezetet ajánl fel amely lehet az odaítélt támogatás összegének:
 • 120%-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet vagy – megfelelő referenciával rendelkező – pénzügyi vállalkozás által vállalt garancia, vagy
 • 150%-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet (bizonyos a pályázati dokumentáció 12. sz. mellékletében részletezett kitételekkel már más által jelzálogjoggal terhelt ingatlan is elfogadható fedezetként), vagy
 • az előző fedezeti formák kombinációja
 • a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást,
 • a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti,
 • építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette,
 • üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,
 • meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
 • a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – a mérlegében nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.

 

Nem vehet rész a pályázaton az a szervezet/vállalkozás:

 • a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,
 • az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 • a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,
 • az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,
 • az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
 • a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni
 • a nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
 • a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
 • a támogatást mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
  • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
  • vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 • szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
 • a támogatást akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
 • köztartozással rendelkezik, valamint akinek önkormányzati adóhatóságnál esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása van,
 • nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, és
 • nem minősül átlátható szervezetnek,
 • nem felel meg a költségvetési támogatások felhasználását szabályozó közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben előírt közbeszerzés alkalmazási feltételeinek,
 • csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt áll, illetve a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 • tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan személy, aki a korábbiakban támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
 • nem minősül átlátható szervezetnek.

 

Elszámolható költségek: új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak (kizárólag a találmány, szabadalom, licence és a know-how) beszerzésével kapcsolatos költségek, új épület, épületrész építésének költségei, kizárólag, – nem lakás céljára szolgáló – üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve bérletének költsége is elszámolhatók.

 

A támogatás mértéke:

 • új munkahelyenként alaptámogatásként legfeljebb 1.500.000,- Ft.
 • kiegészítő támogatásként adható:
 1. amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700.000,- Ft, vagy
 2. amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1.500.000,- Ft, vagy
 3. amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1.500.000,- Ft.
 • amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft. (1. sz. melléklet)

 

A fenti összegekre külön-külön, illetve halmozottan egyaránt lehet pályázni, melynek összege legfeljebb 3,4 millió Ft/új munkahely lehet. (A kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen megvalósuló beruházás után nyújtható kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások vagylagosan igényelhetők.)

 

A támogatás intenzitása – más állami támogatásokkal együtt – regionális támogatás esetén Csongrád megyében nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek 50%-át. A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások növelhetők, ezért ez a mérték kisvállalkozások esetében maximum 70%, középvállalkozások esetében maximum 60% lehet. Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 

A teljes pályázati dokumentáció letölthető a Pénzügyminisztérium (kormányzati portál: www.kormany.hu) a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (https://nfsz.munka.hu), valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal (www.csmkh.hu) honlapjáról.

 

A pályázatot 2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig, kizárólag postai úton lehet benyújtani a beruházás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal részére.

 

A pályázatok támogatásáról a pénzügyminiszter mérlegelési jogkörében 2018. november 5-ig dönt.

 

A támogatást, hatósági szerződések megkötését követően a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott eredeti számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás- és teljesítésarányosan a Kormányhivatal utólag folyósítja.

 

A támogatásról részletes felvilágosítást, a következő helyen lehet kérni:

 

Név: Postacím: Telefon:
Csongrád Megyei Kormányhivatal 6722 Szeged,

Rákóczi tér 1.

62/561-540

 

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal

 1. sz. melléklet

 

 1. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez[1]

A járások – komplex mutató alapján – emelkedő sorrendbe állított listája

 A  B  C  D  E  F  G  H  I
Régió Megye Járás Lakónépesség
(2013. XII. 31.)
A komplex mutató értéke  Rangsorszám a komplex mutató értéke alapján  Kedvezményezett járás
(46,68 alatt)
Fejlesztendő járás
(a népesség 15%-a)
 Komplex programmal fejlesztendő járás
(a népesség 10%-a)
DA CSN Kisteleki 18 211 31,56 41. 1 1 0
DA CSN Makói 44 104 35,22 58. 1 0 0
DA CSN Mórahalmi 28 672 38,22 69. 1 0 0
DA CSN Csongrádi 22 297 39,40 75. 1 0 0
DA CSN Szentesi 40 782 43,08 98. 1 0 0
DA CSN Hódmezővásárhelyi 55 515 46,63 109. 1 0 0
DA CSN Szegedi 197 808 63,83 163. 0 0 0

 

 1. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez[2]

A kedvezményezett járások listája

 A  B  C  D  E  F
 Kedvezményezett járás
 Régió  Megye  Járás  Fejlesztendő járás
 Komplex programmal fejlesztendő járás
 Dél-Alföld  Csongrád  Csongrádi  1  0  0
 Hódmezővásárhelyi  1  0  0
 Kisteleki  0  1  0
 Makói  1  0  0
 Mórahalmi  1  0  0
 Szentesi  1  0  0

 

 

 

 1. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez[3]

Átmenetileg kedvezményezett települések jegyzéke

 A  B
 Megye  Település
 Csongrád

 

 Ferencszállás
 Klárafalva

 

 

 

 

 1. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A kedvezményezett települések jegyzéke

 A  B  C  D
 Megye  Település  Társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések
 Jelentős munkanélküli-
séggel sújtott települések
 Csongrád megye  Ambrózfalva  1  0
 Apátfalva  1  0
 Árpádhalom  1  0
 Baks  1  0
 Csanádalberti  1  0
 Csanytelek  1  0
 Dóc  1  0
 Eperjes  1  0
 Királyhegyes  1  0
 Kövegy  1  0
 Magyarcsanád  1  1
 Nagyér  1  0
 Nagytőke  1  0
 Óföldeák  1  0
 Ópusztaszer  1  0
 Öttömös  1  0
 Pusztamérges  1  0
 Pusztaszer  1  0
 Ruzsa  1  0
 Tömörkény  1  0

 

 

[1] Megállapította: 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. § (1), 1. melléklet. Hatályos: 2015. IV. 24-től.

[2] Megállapította: 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. § (2), 2. melléklet. Hatályos: 2015. IV. 24-től.

[3] Megállapította: 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. § (3), 3. melléklet. Hatályos: 2015. IV. 24-től.