PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde főigazgatói beosztásának betöltésére

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16-tól 2029. augusztus 15-ig szól
Munkavégzés helye: 6793 Forráskút, Dózsa György utca 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde főigazgatói feladatainak ellátása. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. A főigazgató felel az intézmény rendeltetésszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, a takarékos gazdálkodásért, az alapító okirat szerinti feladatok magas szakmai színvonalon történő ellátásért, pedagógiai és bölcsődei nevelési-gondozási tevékenységek végrehajtásáért, szakmai dokumentumok elkészítésért. A főigazgató munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója tekintetében, és döntést hoz minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal. Együttműködik a fenntartóval, képviseli az intézményt.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról szóló valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:
•Felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (óvodapedagógus).
•Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
•Legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.
•Megfelelés a Púétv. 27. § (1) bekezdés b) és c) pontjának, valamint az (5) bekezdésnek (a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen).
•Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
•Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•intézményvezetői/igazgatói munkakörben legalább 5 év vezetői tapasztalat
•óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 10 év tapasztalat
•B kategóriás jogosítvány

A pályázathoz mellékelni kell:
•A pályázó részletes szakmai életrajzát.
•Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatását, szakmai és vezetői programját.
•Képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.
•A négyéves szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentumot.
•A büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
•A pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a)pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy kéri zárt ülés tartását;
b)megbízása esetén a Púétv. 74. § szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn;
c)nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
d)a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke;
e)a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
f)a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek, valamint a pályázati anyag a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul-e;
g)a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
A pályázati anyaghoz csatolni szükséges adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. augusztus 16. napja
A pályázat beérkezésének határideje: 2024. június 3.
A pályázat elbírálásának határideje: A főigazgatói pályázatról Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázat benyújtási határidejét követő hónapban esedékes testületi ülésén, de legkésőbb 2024. június 30-ig.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot elektronikus (e-mailen), személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
•Elektronikus úton: a hivatal@forraskut.hu email címre történő megküldéssel.
•Személyesen és postai úton: Forráskút Község Önkormányzata részére (cím: 6793 Forráskút, Fő utca 74).
A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Fodor Imre polgármester nyújt a +36-62/287-222-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokról a Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A kinevezésben a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidőt kell kikötni, nem köthető ki próbaidő annak a részére, aki
a) pedagógus-munkakörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik, feltéve, hogy pedagógus-munkakörre szóló kinevezése mellett,
b) a pedagógiai intézet alaptevékenysége szerinti munkakörben legalább tíz év szakmai gyakorlattal rendelkezik, feltéve, hogy kinevezésével egyidejűleg
igazgatói vagy igazgatóhelyettesi megbízást kap.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a forraskut.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
•forraskut.hu,
•Forrásút Község Önkormányzatának hirdetőtáblája,
•https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/