Polgármester:

a képviselő-testület döntései és saját önkormányzati jogköre alapján irányítja a Polgármesteri Hivatalt, a jegyző javaslatait figyelembe véve meghatározza a Hivatal feladatait a Képviselő-testület munkájának döntéseinek előkészítésében, végrehajtásának szervezésében, a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódására, a Hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére, hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében, az általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a jegyző hatáskörébe tartozó kinevezés, vezetői megbízás, stb esetén, biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát, feladata a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése, együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel,segíti a települési képviselők és bizottságok munkáját.

A polgármester részletes feladatait és hatáskörét a 9/l995. /IV. 5./ az Önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló KT. sz. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Alpolgármester:

Az alpolgármester tevékenységét a polgármester irányítja. Az alpolgármester helyettesíti a polgármestert tartós távolléte, ill. akadályoztatása esetén, ellátja – a polgármester irányításával – az egészségüggyel, szociális ellátással, neveléssel – oktatással, közművelődéssel, sporttal kapcsolatos polgármesteri feladatokat, segíti a képviselők és a bizottsági tagok munkáját, közreműködik a testületik döntések előkészítésében, a végrehajtás szervezésében és ellenőrzésében, tanyai képviselőtestület működtetése, lakossággal való kapcsolattartás.

Jegyző:

A jegyző ellátja az Ötv. 36. § /2/ bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatokat, továbbá: vezeti a Polgármesteri Hivatalt, megszervezi annak munkáját, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, rendszeresen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak az Önkormányzatot érintő jogszabályi változásokról, kezdeményezi helyi önkormányzati rendelet alkotását, tájékoztatja a képviselő-testületet a Hivatal munkájáról és az ügyintézésről, gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzéséről.

A jegyző a jogszabályok és a Képviselő-testület által meghatározott részletes feladatait és hatáskörét a 9/l995. /IV. 5./ az Önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló KT. sz. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.